Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Kultura dla Wszystkich

Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kultura dla Wszystkich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magda Brumirska-Zielińska.
 • E-mail: magdabz@fundacjakatarynka.pl
 • Telefon: 725 211 301

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Fundacji na Rzecz Audiodeskrypcji Katarynka
 • Adres: ul. Grabiszyńska 241E, 53-234 Wrocław
 • E-mail: kontakt@fundacjakatarynka.pl
 • Telefon: +48 507 008 813

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Dojazd MPK do przystanku Hutmen: tramwaje linii 4, 5, 11, 14 (zawieszona), 24 (zawieszona), 74 (okresowa), autobusy dzienne linii 124, 126, 134.
 • Dojazd lub dojście do budynku od przystanku Hutmen:
  • skręt w ul. Twardą między sklepem Lidl a hotelem Vega,
  • skręt w lewo za sklepem Lidl obok groty solnej,
  • około 200 m. drogą wewnętrzną wzdłuż centrum medycznego,
  • skręt w lewo przed czerwonym budynkiem,
  • około 200 m prosto drogą wewnętrzną,
  • skręt w prawo przed stacją kontroli pojazdów,
  • około 100 metrów wzdłuż budynku,
  • Biuro Fundacji znajduje się na końcu budynku, w siedzibie Grupy Radiowej Agory.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się darmowy parking, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Około 300 m. od wejścia znajduje się duży, przestronny darmowy parking. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Pojedynczy stopień w wejściu głównym.
 • Wejście do biura na 1. piętro poprzez schody, 24 stopnie z zakrętem na półpiętrze.
 • Na 1. piętrze domofon (przycisk „Fundacja Katarynka”).
 • Lokalizacja biura Katarynki: korytarzem 32m prosto, skręt w lewo 13m. Szerokość korytarza: min. 1,5 m. Biuro znajduje się w pokojach po prawej stronie.
 • W budynku brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 • Do siedziby Fundacji Katarynka mają wstęp osoby poruszające się z psem przewodnikiem.
 • W siedzibie Fundacji można na miejscu skorzystać z tłumaczenia na Polski Język Migowy.
 • Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, sms-owym lub mailowym możliwa jest pomoc asystenta w dotarciu do biura Fundacji Katarynka lub umówienie spotkania w miejscu pozbawionym barier architektonicznych.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Udogodnienia

Na stronie internetowej Kultura dla Wszystkich działają standardowe skróty klawiaturowe. Możliwa jest zmiana wielkości czcionki oraz przełączenie kontrastu na tryb ciemny.